Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstchowie

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności
OGŁOSZENIE !
Uprzejmie informujemy, że w okresie
od dnia 01 grudnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. 
 wstrzymuje się okresowo w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie przeprowadzanie egzaminów praktycznych dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii "A", "A1", "A2" i "AM".
Powyższe dotyczy także egzaminów praktycznych w zakresie kategorii "B1" prawa jazdy przeprowadzanych pojazdem o nadwoziu otwartym.
Wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych w zakresie w/w kategorii prawa jazdy jest niezbędne w celu niedopuszczenia do wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia osób egzaminowanych w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w okresie jesienno - zimowym.
 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy wszystkich Klientów, że w dniu 10 listopada 2014 r. (tj. poniedziałek)

Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne,

gdyż dzień ten dla tutejszego Ośrodka będzie dniem wolnym od pracy.

Z kolei sobota 22 listopada 2014 r. będzie dla WORD dniem pracującym i w tym dniu

Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godz. 730- 1600

Za ewentualne niedogodności powstałe z tego tytułu serdecznie przepraszamy.

 

OGŁOSZENIE !

Uprzejmie informujemy wszystkich Klientów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, że

od dnia 1 listopada 2014 r.

Biuro Obsługi Klienta naszego Ośrodka będzie czynne w godz.:

poniedziałek - czwartek:  730- 1700

piątek: 730 - 1830

Za ewentualne niedogodności powstałe z tego tytułu serdecznie przepraszamy.

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2014 r. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1 będzie nieczynna.

Od dnia 12.11.2014 r. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1 pracuje tak jak dotychczas, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 21.00 oraz w każdą sobotę od 7.00 do 15.00.

Za czasowe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wszystkich Klientów zamierzających dokonać przeglądu rejestracyjnego pojazdu  - serdecznie zapraszamy!!

 

OGŁOSZENIE!

Uprzejmie informujemy, ze od dnia 03.02.2014 r. egzaminy praktyczne w zakresie kategorii "B+E" prawa jazdy oraz kat "B" z kodem "96" przeprowadzane będą w naszym Ośrodku zespołem pojazdów, w którym pojazdem samochodowym jest samochód marki Peugeot model Expert Active

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze zdjęciami w/w pojazdu w naszej galerii.

 

UWAGA!!

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi  pracy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie uprzejmie informujemy, że nasza Stacja pracuje normalnie i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 21.00 oraz w każdą sobotę od 7.00 do 15.00.

Wszystkich Klientów chcących dokonać przeglądu rejestracyjnego pojazdu  - serdecznie zapraszamy!!

 
Uwaga !
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości odbycia (odpłatnie) jazdy próbnej po placu manewrowym WORD w Częstochowie przy ul Hallera 1. Oferta dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy. Ośrodkom Szkolenia Kierowców które dotychczas korzystały z możliwości wynajmu placu manewrowego WORD w Częstochowie do celów szkoleniowych i chcą kontynuować w roku 2014 pragniemy przypomnieć iż zawarte z Państwem umowy obowiązują do 31.12.2013 r.
 
ZAPRASZAMY!
 

UWAGA !

Kandydaci przystępujący do egzaminu praktycznego w zakresie kategorii  „D” prawa jazdy:

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2013r. egzaminy praktyczne w  zakresie kat. „D” prawa jazdy przeprowadzane są w naszym Ośrodku autobusem marki BOVA Futura 10360.

Wyżej wymieniony pojazd spełnia wymogi określone w § 43 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami pojazdu, zamieszczonymi w naszej galerii "Pojazdy egzaminacyjne".

 

UWAGA!

Poniżej przedstawiamy Państwu treść komunikatu Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej:

"Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że:

Resort transportu nie prowadzi ani nie planuje żadnych prac nad zmianą zasad zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, a także nie prowadzi ani nie planuje żadnych prac, mających na celu zmianę tzn. punktacji egzaminu teoretycznego, która skutkowałaby zmniejszeniem liczby punktów koniecznych do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy.

W ocenie Ministerstwa obniżanie progu zdawalności, a więc bezpośrednio także wymagań co do osób, które uzyskają prawo jazdy, byłoby działaniem negatywnie wpływającym na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Analiza informacji napływających z ośrodków szkolenia kierowców oraz Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wskazuje, że zmiana sposobu przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy, która została wprowadzona w styczniu 2013 roku, skutkuje poprawą jakości szkolenia kandydatów na kierowców.”

 

Nowe rozporządzenie w sprawie opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego. Zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia osoba egzaminowana, która nie później niż na dwa dni przed planowanym egzaminem poinformuje WORD w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, nie poniesie kosztów odwołanego egzaminu. Wpłacona kwota może zostać zaliczona na poczet kolejnego egzaminu lub może zostać zwrócona osobie egzaminowanej na jej wniosek ( w takim przypadku WORD potrąca koszty zwrotu opłaty).

 

Trasa egzaminacyjna na kategorię "AM"

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z przebiegiem trasy egzaminacyjnej obowiązującej w zakresie egzaminu na kategorię "AM"

Schemat trasy wraz z opisem  znajduje się tutaj (pdf).

 

UWAGA!!

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą sposób zdawania nowego egzaminu teoretycznego.
Prezentację udostępnił autor systemu informatycznego, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Prezentacja dostępna jest tutaj.

 

Aktualne zmiany  w  przepisach  dotyczących  

uzyskiwania  prawa jazdy

Uprzejmie informujemy, że z dniem 19 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. „O  kierujących pojazdami” (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz.151 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, wskutek czego zaczął obowiązywać:

  • elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – więcej
  • nowy system przeprowadzania egzaminów teoretycznych na prawo jazdy– więcej
  • nowe opłaty za przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy– więcej
  • nowe kategorie praw jazdy– więcej
  • nowy wzór dokumentu prawa jazdy– więcej

dalej...

 

Zmiany planowane, ale przesunięte do 2016r.

18 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami przesuwająca na początek 2016 roku przepisy dotyczące okresu próbnego dla młodych kierowców oraz nowych zasad gromadzenia i ewidencji punktów karnych uzyskanych za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym   dalej...

 
OGŁOSZENIE !!!

Dotyczy zasad ustalania terminów egzaminów  na prawo jazdy

W związku z wejściem w życie z dniem 19 stycznia 2013r. przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. „O kierujących pojazdami”  oraz aktów wykonawczych do tej ustawy uprzejmie informujemy, że:

1. od wszystkich osób zamierzających po raz pierwszy zapisać się na egzamin, wymaga się uzyskania w organie wydającym prawo jazdy, profilu kandydata na kierowcę (PKK), jeżeli  szkolenie było rozpoczęte po dniu 18 stycznia 2013r.;

2. wszystkie osoby, które rozpoczęły szkolenie przed 19 stycznia 2013r. - po jego zakończeniu – mogą zapisać się na egzamin na podstawie posiadanego PKK lub przedkładając do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego dokumenty na zasadach obowiązujących do dnia 18 stycznia 2013r. tzn. składając do WORD wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z wymaganymi dokumentami. Takie same zasady dotyczą osób chcących po raz pierwszy zapisać się na egzamin, jeżeli posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przed dniem 19 stycznia 2013r.

Podstawa prawna:


1. Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z  2012r., poz. 995);
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r., poz.1005).
 
Ważna informacja dla osób przystępujących do egzaminu państwowego w zakresie kat. „D,D+E,D1,D1+E” prawa jazdy.

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi kryteriów oceny wykonania, podczas egzaminu praktycznego, zadania egzaminacyjnego nr 1 tj.


 „Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy”

wyjaśniamy, że dla osób ubiegających się o prawo jazdy w/w kategorii, zadanie to obejmuje m.in. sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych i wymaganego wyposażenia.
Więcej…
 
 

Newsletter