Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Twoje prawo jazdy

09-07-2015
Uzyskiwanie uprawnień do kierowania pojazdami regulują przepisy
następujących aktów prawnych:
SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH
Z WYDAWANIEM PRAWA JAZDY
1. PRZEPISY OGÓLNE
USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R.
"O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI"
(tekst pierwotny: Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz 151)
 
2. SZKOLENIE
Proces szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U z 2016 r. poz. 280)
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1584)
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2283).
 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastrultury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegającychc się o uprawnienia do  kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018r., poz. 1885)
 
3. EGZAMINOWANIE
 
 
 
4. OPŁATY EGZAMINACYJNE
Wysokość opłat egzaminacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzanie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 974)
 
5.WYDAWANIE UPRAWNIEŃ
 
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem prawa jazdy dowolnej kategorii, zapraszamy do lektury w/w aktów prawnych.
 

Kategorie praw jazdy