Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Szkolenia dla kierowców

16-10-2015
 
Podstawa prawna:                                          
·Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.)
·Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2010 r. Nr 53 poz. 314 ).
 
Kierowcy wykonujący przewóz drogowy, pojazdami do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kategorii C lub D, zobowiązani są do ukończenia odpowiedniej kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego.
 
 
W szkoleniu może uczestniczyć osoba:
            Kwalifikacja wstępna:
 • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
      -           przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
      -           studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub
 • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
            Szkolenie okresowe:
 • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
      -           przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
      -           studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
 • wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rodzaje szkoleń i czas trwania:
Kwalifikacja wstępna:
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:
 • w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych
 • w części specjalistycznej:                                                                                                         
  • 65 godzin zajęć teoretycznych,
  • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
  • 4 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.
Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:
 • D1,D1+E,D,D+E - wydane przed 10 września 2008r.
 • C1,C1+E,C,C+E - wydane przed 10 września 2009r.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca:
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin, w tym:
 • 65 godzin zajęć teoretycznych,
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:
 • w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych
 • w części specjalistycznej:
 • 33 godzin zajęć teoretycznych,    
 •   8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,      
 •   2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona:
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 35 godzin w tym:
 • 33 godziny zajęć teoretycznych,
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym.
Szkolenie okresowe:
Szkolenie okresowe obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych, w tym:
 • 21 godz. zajęć w ramach modułów obowiązkowych
 • 14 godz. zajęć w ramach modułów wybranych dla poszczególnych grup prawa jazdy

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy po odbyciu pierwszego szkolenia okresowego i otrzymaniu stosownego zaświadczenia są obowiązani przed dniem uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy wykonać badania lekarskie i psychologiczne.
Kierowcy, którzy nie posiadają kursu na przewóz rzeczy lub osób, a uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy w zakresie kategorii:
 • kategorii D1, D1+E, D, D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r. lub
 • kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.
mają obowiązek ukończyć jedynie szkolenie okresowe i wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy. 
Kierowca, któremu upłynęła data ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej, przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy w zakresie prawo jazdy kategorii C,C+E lub D,D+E ma obowiązek ukończyć szkolenie okresowe.
Kierowca wykonujący przewóz drogowy autobusem i ciężarówką może ukończyć jedno szkolenie okresowe w zakresie jednego z bloków szkoleniowych na szkoleniu okresowym.
 
W celu uczestnictwa w szkoleniu postępuj następująco:
 • Pobierz kartę zgłoszenia (pdf);
 • Wypełnij czytelnie kartę, podpisz i zeskanuj;
 • Zeskanuj prawo jazdy i dokument tożsamości (z dwóch stron);
 • Wyślij zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną (wyślij)
 • Dokonaj wpłaty za szkolenie na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa: ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Częstochowie Nr konta: 19105011421000002204979518, podając w tytule wpłaty odpowiedni rodzaj szkolenia;
 • Przyjdź na szkolenie w ustalonym terminie,
 • Przekaż  pracownikowi WORD potwierdzenie dokonania wpłaty.
 
 
Zapisów można dokonać również osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1 (budynek Wydziału Logistyki i Szkoleń) , od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00, telefon – (034) 361-60-09 wew. 56, kom. 512397905.  
 

Kategorie praw jazdy