Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Szkolenia instruktorów

16-07-2015
TRWA NABÓR
 
Podstawa prawna:
·Ustawa z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.),
·Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2018 poz 1885)
 
Instruktorem może zostać osoba, która:
 • posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. B, A i T),
 • posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia),                                                          
 • posiada orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora,
 • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
   
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 
Cel, rodzaje, zakres i czas trwania szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do prowadzenia nauczania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 
Szkolenia kandydatów na instruktorów prowadzone jest jako:
 • kurs podstawowy - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy,
 • kurs uzupełniający - w przypadku gdy rozszerza posiadany zakres uprawnień instruktora.
Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
 • Psychologii.
 • Metodyki nauczania.
 • Prawa o ruchu drogowym.
 • Techniki kierowania i obsługi pojazdu.
 • Bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia.
 • Technika i taktyka jazdy.
 • Praktyka instruktorska.
Liczba godzin kursu wynosi:
 • zajęcia teoretyczne - nie mniej niż 130 godzin,
 • zajęcia praktyczne - 55 godzin plus dodatkowe do wybranych kategorii:
  • Kat. A – 10 godz.,
  • Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T lub pozwolenie – 30 godz.,
  • Kat. C+E, D+E – 15 godz.,
  • Kat. D – 25 godz. z zakresu techniki jazdy i prowadzenia nauki jazdy pojazdem odpowiednim do rodzaju szkolenia prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
Opłaty:
 
L.p.
Rodzaje szkolenia
Opłata (PLN)
1.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na instruktorów podlegających szkoleniu podstawowemu w zakresie kat. A lub B
3500,00
2.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na instruktorów podlegających szkoleniu podstawowemu dodatkowo w zakresie kat. A lub szkoleniu dodatkowemu w zakresie jednej z kat. A, B+E, C, C+E
1600,00
3.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na instruktorów podlegających szkoleniu podstawowemu dodatkowo w zakresie kat. T lub dodatkowemu w zakresie kat. T
500,00
4.
Opłata za każdy kolejny egzamin wewnętrzny poprawkowy dla kandydatów na instruktorów
100,00
5.
Opłata za 1 godzinę uczestnictwa w szkoleniu kandydatów na instruktorów i instruktorów w ramach zajęć dodatkowych.
50,00
 
 
W celu uczestnictwa w szkoleniu postępuj następująco:
 • Pobierz kartę zgłoszenia (pdf);
 • Wypełnij kartę, podpisz i zeskanuj;
 • Wyślij zeskanowany dokument pocztą elektroniczną (wyślij)
 • Dokonaj wpłaty za szkolenie na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa: ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Częstochowie Nr konta: 19105011421000002204979518, podając w tytule wpłaty „Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy”;
 • Przyjdź na szkolenie w ustalonym terminie,
 • Przekaż  pracownikowi WORD potwierdzenie dokonania wpłaty.
 
 
Zapisów można dokonać również osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00, telefon – (034) 361-60-09 wew.11.  

Załączniki

Kategorie praw jazdy