Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

szkolenie dla egzaminatorów

16-10-2015
TRWA NABÓR - SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 15.02.2021 GODZ. 16.30
 
Podstawa prawna:
·Ustawa z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.),
·Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz.U. z  2019 r. poz. 1206).
 
Kandydatem na egzaminatora może zostać osoba, która:
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:
  • prawo jazdy właściwej kategorii lub
  • pozwolenie na kierowanie tramwajem;
 • ukończyła 23 lata,
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;
 • daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 
Cel, program i czas trwania szkolenia:
 
Celem odbycia kursu kwalifikacyjnego jest:
 • przygotowanie kandydatów na egzaminatorów do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • w przypadku osób:
  • posiadających uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii "B" od co najmniej 3 lat i ubiegających się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy, oraz
  • wpisanych do ewidencji egzaminatorów
poszerzenie posiadanych uprawnień w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy.
 
 
poz.
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin zajęć
teoretycznych
praktycznych
1.
 
Nauka podstaw techniki jazdy:
 
a) psychologia
20
-
b) dydaktyka
20
-
c) technika kierowania i obsługa pojazdu
20
-
2.
Przepisy ruchu drogowego
30
-
3.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:
a) wypadków drogowych,
b) psychologii transportu,
c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu
16
 
 
 
-
4.
Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora
42
-
 
5.
 
Praktyka egzaminatorska
4
6 – ust. 2 pkt 7
lit. b–d,
4 – ust. 2 pkt 7
lit. e i f
6.
Technika i taktyka jazdy
2
5
 
Liczba godzin łącznie      
 
154
 
 
15
oraz zajecia o których mowa w ust. 2 pkt 7
lit. c i g
 
 
Program kursu dla egzaminatorów:
 
poz.
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin zajęć
teoretycznych
praktycznych
1.
 
Nauka podstaw techniki jazdy - technika kierowania i obsługi pojazdu
20 -
2.
Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora państwowego
20
-
3.
 
Praktyka egzaminatorska
 
4
6 – ust. 2 pkt 7
lit. b i d*
4 – ust. 2 pkt 7
lit. e i f*
4.
Technika i taktyka jazdy - nie dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii T.
2
5
Liczba godzin łącznie      
 
46
 
 
 
15
oraz zajęcia o których mowa w ust. 6 pkt 3 lit. b i e*
 
 
Opłaty:
 
L.p.
Rodzaje szkolenia
Opłata (PLN)
1.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów podlegających szkoleniu podstawowemu w zakresie kategorii B
4200,00
2.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów podlegających szkoleniu dodatkowemu w zakresie jednej z kategorii A, C, D*
2000,00
3.
3 - dniowe Warsztaty dla egzaminatorów niezatrudnionych
w WORD Częstochowa
600,00
4.
Opłata za 1 godzinę uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym dla  kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów lub szkoleniu kandydatów na instruktorów i instruktorów w ramach zajęć dodatkowych.
50,00
* Dla egzaminatorów zatrudnionych w WORD Częstochowa cena może być obniżona za  zgodą Dyrektora WORD.
 
W celu uczestnictwa w szkoleniu postępuj następująco:
 • Pobierz kartę zgłoszenia (pdf);
 • Wypełnij kartę, podpisz i zeskanuj;
 • Wyślij zeskanowany dokument pocztą elektroniczną (wyślij)
 • Dokonaj wpłaty za szkolenie na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa: ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Częstochowie Nr konta: 19105011421000002204979518, podając w tytule wpłaty „Szkolenie dla egzaminatorów nauki jazdy”;
 • Przyjdź na szkolenie w ustalonym terminie,
 • Przekaż  pracownikowi WORD potwierdzenie dokonania wpłaty.
 
Zapisów można dokonać również osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00, telefon – (034) 361-60-09 wew. 11.  

Załączniki

Kategorie praw jazdy