Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

20-10-2015
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym ( Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840, tekst jednolity z dnia 08 stycznia 2018 r. Dz. U. poz 143 z późn. zm. ).
Opłata za udział w szkoleniu w zakresie kierowania ruchem wynosi 250,00 PLN.
 
Szkolenie skierowane jest do:
 • pracowników kolejowych na przejeździe kolejowym,
 • osób działających w imieniu zarządcy drogi lub osób wykonujących roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
 • osób nadzorujących bezpiecznie przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu,
 • kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
 • ratowników górskich podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 • pilotów podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego,
 • strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego,
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu,
 • strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. nr 57, poz. 353) - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 • umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów,
 • członków zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.
TERMINY PLANOWANYCH SZKOLEŃ ( OBOWIĄZKOWY WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY, MINIMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 5):
 
 • 12, 26 sierpień 2020
 • 09, 23 wrzesień 2020
 • 07, 21 październik 2020
 • 04, 18 listopad 2020
 • 02, 16 grudzień 2020
Więcej informacji o planowanych szkoleniach pod nr tel. : (034) 361-60-09 wew. 11
 
W celu uczestnictwa w szkoleniu postępuj następująco:
 • Pobierz kartę zgłoszenia,
 • Wypełnij kartę, podpisz i zeskanuj,
 • Wyślij zeskanowany dokument pocztą elektroniczną (wyślij)
 • Dokonaj wpłaty za szkolenie na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa: ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Częstochowie Nr konta: 19105011421000002204979518, podając w tytule wpłaty „Kierowanie ruchem”,
 • Przyjdź na szkolenie w ustalonym terminie,
 • Przekaż  pracownikowi WORD potwierdzenie dokonania wpłaty.
Zapisów można dokonać również osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00, telefon – (034) 361-60-09 wew. 11
 
Program szkolenia i czas trwania:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników uprawnień do kierowania ruchem drogowym.
Program obejmuje 8 godzin z zakresu:
 • Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym,
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nim wiążą,
 • Możliwość reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z prawem,
 • Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń i prawa karnego,
 • Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się, 
 • Sprawdzanie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz warunkach symulowanych (rzeczywistych).
Szkolenie zakończone jest egzaminem obejmującym część teoretyczną i praktyczną (umiejętność z zakresu kierowania ruchem drogowym).
Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na okres - 5 lat od daty wydania.

Załączniki

Kategorie praw jazdy