Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

szkolenie dotyczące przewozu osób i rzeczy

20-10-2015
 
Podstawa prawna:                                          
·Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.)
·Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2010 r. Nr 53 poz. 314 ).
 
Kierowcy wykonujący przewóz drogowy, pojazdami do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kategorii C lub D, zobowiązani są do ukończenia odpowiedniej kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego.
 
 
W szkoleniu może uczestniczyć osoba:
            Kwalifikacja wstępna:
 • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
      - przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
      - studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub
 • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
            Szkolenie okresowe:
 • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
      - przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
      - studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
 • wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rodzaje szkoleń i czas trwania:
Kwalifikacja wstępna:
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:
 • w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych
 • w części specjalistycznej:                                                                                                         
  • 65 godzin zajęć teoretycznych,
  • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
  • 4 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.
Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:
 • D1,D1+E,D,D+E - wydane przed 10 września 2008r.
 • C1,C1+E,C,C+E - wydane przed 10 września 2009r.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca:
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin, w tym:
 • 65 godzin zajęć teoretycznych,
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:
 • w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych
 • w części specjalistycznej:
 • 33 godzin zajęć teoretycznych,    
 •   8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,      
 •   2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona:
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 35 godzin w tym:
 • 33 godziny zajęć teoretycznych,
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym.
Szkolenie okresowe:
Szkolenie okresowe obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych, w tym:
 • 21 godz. zajęć w ramach modułów obowiązkowych
 • 14 godz. zajęć w ramach modułów wybranych dla poszczególnych grup prawa jazdy

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy po odbyciu pierwszego szkolenia okresowego i otrzymaniu stosownego zaświadczenia są obowiązani przed dniem uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy wykonać badania lekarskie i psychologiczne.
Kierowcy, którzy nie posiadają kursu na przewóz rzeczy lub osób, a uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy w zakresie kategorii:
 • kategorii D1, D1+E, D, D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r. lub
 • kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.
mają obowiązek ukończyć jedynie szkolenie okresowe i wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy. 
Kierowca, któremu upłynęła data ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej, przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy w zakresie prawo jazdy kategorii C,C+E lub D,D+E ma obowiązek ukończyć szkolenie okresowe.
Kierowca wykonujący przewóz drogowy autobusem i ciężarówką może ukończyć jedno szkolenie okresowe w zakresie jednego z bloków szkoleniowych na szkoleniu okresowym.
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY (SZKOLENIE METODĄ TRADYCYJNĄ).
L.p.
Rodzaje szkolenia
Opłata* (PLN)
1.
Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (j.t. Dz. U. 2017 poz. 151)
Zakres kategorii: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.
 
500,00
* W przypadku zgłoszenia do szkolenia większej ilości osób istnieje możliwość negocjowania ceny oraz terminu.
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY ( METODA E-LEARNINGU ).
Szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2010r.
w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
 (j.t. Dz. U. 2017 poz. 151)
L.p.
Rodzaj szkolenia
Opłata* (PLN)
Kat. C
Opłata* (PLN)
Kat. D
Liczba godzin szkolenia
1.
Kwalifikacja wstępna
5500,00
6000,00
280
2.
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
2600,00
2800,00
140
3.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
1400,00
1600,00
70
4.
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca
600,00
700,00
35
5.
Szkolenie okresowe
340,00
340,00
35
* W przypadku zgłoszenia do szkolenia większej ilości osób istnieje możliwość negocjowania ceny.
 
 
W celu uczestnictwa w szkoleniu postępuj następująco:
 • Pobierz kartę zgłoszenia (pdf);
 • Wypełnij czytelnie kartę, podpisz i zeskanuj;
 • Zeskanuj prawo jazdy i dokument tożsamości (z dwóch stron);
 • Wyślij zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną (wyślij)
 • Dokonaj wpłaty za szkolenie na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa: ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Częstochowie Nr konta: 19105011421000002204979518, podając w tytule wpłaty odpowiedni rodzaj szkolenia;
 • Przyjdź na szkolenie w ustalonym terminie,
 • Przekaż  pracownikowi WORD potwierdzenie dokonania wpłaty.
 
 
Zapisów można dokonać również osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00, telefon – (034) 361-60-09 wew. 11 
 

Załączniki

Kategorie praw jazdy