Deklaracja dostępności

15-02-2021
Deklaracja dostępności Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Data publikacji strony internetowej: 2013.02.26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.01.04
 
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 
 
Treści niedostępne
 
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach Serwisu są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 
Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-04.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2021-01-11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Pani Anna Kaleta, e-mail: e-mail. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (34) 36 16 009.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
 
Postępowanie odwoławcze
 
Każdy ma prawo do:
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
 • Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Wojewódzki Ośrodek Ruch Drogowego niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
 
Skargi i odwołania

W przypadku, gdy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Rzecznik Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/pl
 

Dostępność architektoniczna
 
Miejsce egzaminowania - Częstochowa ul. Hallera 1
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego mieści się w Częstochowie przy ul. Hallera 1.
Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (informacja poniżej).
 
ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA
 
1.Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe oznakowane kolorem niebieskim przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
2. Na terenie obiektów przy ul Hallera 1 w Częstochowie znajdują się obniżone krawężniki umożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami nieograniczony dostęp do budynków.
 
Budynki posiadają trzy wejścia. Jedno wejście od strony ulicy do Biura Obsługi Klienta, dwa wejścia od strony placu manewrowego.
 
 • Przy wejściu do Biura Obsługi Klienta ze względu na utrudnienia techniczne został zamontowany dzwonek przywołujący pracownika biura. Ponad to wszelkie sprawy związane z przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy można załatwić za pomącą platformy internetowej, bez konieczności odbycia osobistej wizyty w Biurze Obsługi Klienta.
 • Wejście nr 2 do budynku od strony placu manewrowego zostało przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • W budynku zostały zamontowane  drzwi o szerokości 141 cm. W strefie wejściowej droga posiada 5% pochylenie.
 • Na parterze w budynku został zainstalowany węzeł sanitarny przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Połączone budynki zostały zaopatrzone w rozkładaną platformę podjazdową występującą w miejscu 2 schodów stanowiących  przejście do drugiego budynku w którym znajduje się sala komputerowa do części teoretycznej egzaminu na Prawo jazdy oraz sale szkoleniowe.
 • Na parterze w budynku głównym została zamontowana Tablica Informacyjna opisująca rozkład pomieszczeń znajdujących się w budynkach.
 
Tłumacz migowy
 
Aby skorzystać z usług tłumacza migowego należy ze strony internetowej www.word.czest.pl z zakładki do pobrania pobrać Wniosek o udział tłumacza języka migowego w egzaminie praktycznym. Wniosek dostępny jest również na miejscu w Biurze Obsługi Klienta. Po wypełnieniu w/w wniosku należy go złożyć w Biurze Obsługi Klienta osobiście, lub za pomocą poczty internetowej.
 
Informacje dodatkowe
DOKUMENTY
Na stronach www.word.czest.pl znajdują sie pliki do pobrania. Pliki te pochodzą z zasobów własnych. Może jednak zdarzyć się, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówka, lub tabel czy grafik.
 
POWIĘKSZANIE STRONY
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych, lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron Serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.
 
ZROZUMIAŁOŚĆ I CZYTELNOŚĆ TREŚCI
Redaktorzy Serwisu starają się aby wszelkie informacje umieszczane na stronach były zrozumiałe, a ich sposób prezentowania wpływał na lepszą czytelność.
 
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI SERWISÓW
Staramy sie aby nasza strona www.word.czest.pl była dostępna i czytelna. Jednakże jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi, bądź chcesz nam pomóc poprawić naszą stronę prosimy o kontakt.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją