Szkolenia instruktorów

16-07-2015
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2018 poz. 1885).
 
TRWA NABÓR KANDYDATÓW
 
W szkoleniu może uczestniczyć osoba która:
 • posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. B, A i T),
 • posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia),     
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora,
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu i posiada ważne zaświadczenie o niekaralności.
 
W celu uczestnictwa w szkoleniu skontaktuj się telefonicznie z Biurem Szkoleń i BRD od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-14.30 pod nr tel.600 059 225 lub (034) 361-60-09 wew. 11, następnie:
 
 • pobierz kartę zgłoszenia (pdf);
 • wypełnij kartę, podpisz i zeskanuj;
 • wyślij zeskanowany dokument pocztą elektroniczną na adres e-mail:
 • po spotkaniu organizacyjnym, przed pierwszymi zajęciami, należy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty pocztą elektroniczną. Oryginały do wglądu na pierwszych zajęciach.
Wpłat za szkolenie należy dokonywać na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa:
 
ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Częstochowie
Nr konta: 19105011421000002204979518
podając w tytule wpłaty „Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy”
 
Na szkolenie uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.
 
Zapisów można dokonać również osobiście w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 14.30.
 
 
Program szkolenia i czas trwania:
 
Szkolenia kandydatów na instruktorów prowadzone jest jako:
 • kurs podstawowy;
 • kurs uzupełniający.
 
Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
 • Psychologii,
 • Metodyki nauczania,
 • Prawa o ruchu drogowym,
 • Techniki kierowania i obsługi pojazdu,
 • Bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia.,
 • Technika i taktyka jazdy,
 • Praktyka instruktorska.
Liczba godzin kursu wynosi:
 • zajęcia teoretyczne - nie mniej niż 130 godzin,
 • zajęcia praktyczne - 55 godzin plus dodatkowe do wybranych kategorii:
         - Kat. A – 10 godz.,
         - Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T lub pozwolenie – 30 godz.,
         - Kat. C+E, D+E – 15 godz.,
         - Kat. D – 25 godz. z zakresu techniki jazdy i prowadzenia nauki jazdy pojazdem odpowiednim do rodzaju szkolenia prowadzone przez osoby  
           posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
 
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzanym przez komisję powołaną przez Dyrektora WORD Częstochowa.
 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.
 
Istnieje możliwość wpłacania w ratach

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki