szkolenie dla egzaminatorów

16-10-2015
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach    ( Dz.U. z  2019 r. poz. 1206).
W szkoleniu może uczestniczyć osoba która:
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy właściwej kategorii;
 • ukończyła 23 lata;
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu egzaminatora,
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu egzaminatora,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu i posiada ważne zaświadczenie o niekaralności.
W celu uczestnictwa w szkoleniu skontaktuj się telefonicznie z Biurem Szkoleń i BRD od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-14.30 pod nr tel. 600 059 225 lub (034) 361-60-09 wew. 11, następnie:
 • pobierz kartę zgłoszenia (pdf);
 • wypełnij kartę, podpisz i zeskanuj;
 • wyślij zeskanowany dokument pocztą elektroniczną na adres e-mail:
 • Po spotkaniu organizacyjnym, przed pierwszymi zajęciami, należy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty pocztą elektroniczną. Oryginały do wglądu na pierwszych zajęciach.
Wpłat za szkolenie należy dokonywać na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa:
 
ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Częstochowie
Nr konta: 19105011421000002204979518
podając w tytule wpłaty „Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów”
 
Na szkolenie uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.
 
Zapisów można dokonać również osobiście w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 14.30.
 
 
Program szkolenia i czas trwania:
 
Szkolenia kandydatów na egzaminatorów prowadzone jest jako:
 • kurs podstawowy dla kandydatów na egzaminatorów;
 • kurs uzupełniający dla egzaminatorów rozszerzających posiadane uprawnienia.
Program szkolenia podstawowego dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o prawo jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
 • Dydaktyki
 • Psychologii.
 • Zasad prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyki zawodu egzaminatora.
 • Prawa o ruchu drogowym.
 • Techniki kierowania i obsługi pojazdu.
 • Bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Technika i taktyka jazdy.
 • Praktyka egzaminatorska.
Liczba godzin kursu wynosi:
 • zajęcia teoretyczne - nie mniej niż 154 godziny,
 • zajęcia praktyczne – nie mniej niż 95 godzin.
Program szkolenia rozszerzającego uprawnienia dla egzaminatorów osób ubiegających się o prawo jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
 • Zasad prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyki zawodu egzaminatora.
 • Techniki kierowania i obsługi pojazdu.
 • Technika i taktyka jazdy.
 • Praktyka egzaminatorska.
Liczba godzin kursu wynosi:
 • zajęcia teoretyczne - nie mniej niż 46 godzin,
 • zajęcia praktyczne – nie mniej niż 45 godzin.
 
Po zakończeniu szkolenia wykładowcy wpisują z poszczególnych przedmiotów wynik nauczania dla każdej z osób szkolonych w dzienniku lekcyjnym. Końcowy wynik nauczania z zajęć praktycznych wpisuje do karty przeprowadzonych zajęć egzaminator do którego przydzielono kandydata na egzaminatora – w sytuacjach losowych dopuszcza się zmianę egzaminatora prowadzącego.
 
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem oraz uiszczeniu pełnej opłata za szkolenie Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów.
 
Istnieje możliwość wpłacania w ratach

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki