Egzamin teoretyczny

03-03-2016
Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane, najważniejsze zagadnienia dotyczące warunków i trybu przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego. I tak:
 
1. Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość tj.:
 1. dowód osobisty,
 2. kartę pobytu,
 3. paszport;
 4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 6. zgoda na poby tolerowany.
2. Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.
 
3. Egzamin teoretyczny polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym.
 
4. Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone są przez ministra właściwego do spraw transportu.
 
5. Pytania testu egzaminacyjnego generowane przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego mogą być prezentowane w języku polskim, niemieckim i angielskim oraz w języku migowym. Osoba zdająca, która nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu oraz zrozumienie zasad przeprowadzania egzaminu jest obowiązana zapewnić sobie obecność tłumacza przysięgłego.
Tłumacz przysięgły może przebywać w sali egzaminacyjnej podczas egzaminu teoretycznego nie dłużej, niż do rozpoczęcia testu.
 
6. Na  wniosek  osoby  składającej  egzamin,  będącej  osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku  migowym  i innych środkach  komunikowania  się (Dz.  U. z 2017 r. poz. 1824), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, z wyłączeniem części teoretycznej egzaminu państwowego.
 
7. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:
 1. 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
 2. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego .
8. Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź oraz przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi o następującej wartości:
 1. 3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. 2 punkty - pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 3. 1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
 1. wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi - dotyczy pytań z wiedzy podstawowej; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
 2. wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi - dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
10. Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.
 
11. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
 
12.Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
 
13. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.
 
14. W przypadku osoby z udokumentowaną opinią poradnii psychologiczno - pedagogicznej z dyslekcją, dopuszcza się przygotowanie dla tej osoby przez ośrodek egzaminowania indywidualnego egzaminu w zakresie części teoretycznej, w którym uczestniczyć będzie egzaminator prowadzący egzamin oraz inny egzaminator wyznaczony przez egzaminatora nadzorującego. Egzaminator wyznaczony przez egzaminatora nadzorującego czyta osobie egzaminowanej treść pytań i odpowiedzi wyświetlane na monitorze komputera. Pozostałe zasady przeprowadzania tego egzaminu nie ulegają zmianie.
 
15. Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na wniosek osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania:
 • dokonuje wydruku wyników tej części egzaminu państwowego w postaci arkusza odpowiedzi i przekazuje go osobie egzaminowanej,
 • przedstawia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych - dotyczy osób, które uzyskały negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego.
 
 
 
 
 
UWAGA!  Klikając niniejszy odnośnik przeniesiecie się Państwo na stronę interenetową Ministerstwa Infrastruktury, gdzie można min. zapoznać się z aktualną bazą pytań egzaminacyjnych zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw transportu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją