Procedura odwoławcza

26-11-2015
NADZÓR  I PROCEDURA ODWOŁAWCZA
 1. Marszałek województwa sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem w ramach którego m.in. rozpatruje skargi dotyczące egzaminu, przerywa egzamin prowadzony niezgodnie z przepisami oraz unieważnia egzamin.
 2. Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
 3. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Marszałek województwa w drodze decyzji administracyjnej unieważnia egzamin państwowy, jeżeli był przeprowadzony  w sposób niezgodny z przepisami ustawy o kierujących pojazdami, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.
 5. Marszałek województwa unieważnia egzamin państwowy:
  1. z urzędu;
  2. na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
 6. Unieważniony egzamin przeprowadza się ponownie na koszt wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
 7. Na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej składającej egzamin, w egzaminie uczestniczy dodatkowo egzaminator, który nadzoruje ten egzamin, wyznaczony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
 8. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego, na wniosek osoby składającej egzamin, może być obecny jako obserwator instruktor, który szkolił tę osobę.
 9. Organem sprawującym nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie jest:
 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ul. Ligonia 46
40 - 037 KATOWICE
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją